Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Trasllats

15/07/2018

Trasllats d’alumnes durant el curs acadèmic (matrí­cula viva)


D’una altra EOI a l’EOI Figueres
: s’ha de sol.licitar a l’EOI Figueres. Dependrà  de la disponibilitat de places en el nivell i horari desitjat.

De l’EOI Figueres a una altra EOI: s’ha de sol.licitar a l’EOI de destinació. Dependrà  de la disponibilitat de places a l’escola de destinació.

Termini: fins l’1 de març

Cal presentar el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i el full de pagament de la matrí­cula al centre de destinació. Quan hi hagi una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà  al sol·licitant.

No es pot tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Trasllat de matrícula en perí­ode no lectiu: Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrí­cula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrí­cula per al curs següent en els dies previstos de juliol (cada any, la pàgina web especificarà les dates exactes). La sol·licitud de trasllat es fa presencialment a l’escola de destinació, presentant la matrí­cula i el rebut de pagament.

Trasllats d’expedients a altres EOIs en perí­ode de preinscripció i matrícula
– Alumnes d’una altra EOI que volen matricular-se a l’EOI Figueres durant el mes de setembre: s’ han de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat d’expedient a l’EOI d’origen.

– Alumnes de l’EOI Figueres que volen matricular-se en una altra EOI durant el mes de setembre: s’han de preinscriure a l’EOI de desti­nació, passar pel sorteig, i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l’EOI Figueres.

NOTA: No es podra tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Pagament de taxes

Els trasllats de matrícula viva dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. Els alumnes hauran de sol·licitar el retorn de taxes en la Comunitat d’origen dintre dels terminis previstos.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères