Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Taxes

23/09/2020

D’acord amb el que estableix la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, les taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya i les taxes per expedició de tí­tols acadèmics i professionals queden establertes de la manera següent:

Alumnat oficial

Feu clic aquí per obrir el document amb les taxes.

Atenció: al curs 2020-2021, no s’aplicarà el recàrrec per als repetidors del curs 2019-2020.

Expedició de títol acadèmic: 74,95 euros

Per consultar la informació oficial del departament d’ensenyament, cliqueu a l’enllaç corresponent:

nivells bàsic (primer i segon) i C1

– nivells B1 i B2 

A les taxes d’alumnat oficial cal afegir 30€ d’aportació voluntària de l’alumnat per a poder gaudir de totes les activitats complementàries que l’escola ofereix, com poden ser xerrades, obres de teatre, grups de conversa, servei de préstec de la biblioteca, clubs de lectura, carpeta i carnet escolar amb els avantatges i descomptes corresponents que aquest ofereix.

Alumnat lliure

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi (B1) : 75,35 euros.

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B2 : 92,85 euros.

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1: 100 euros.

Expedició de títol acadèmic: 74,95 euros.

Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 euros

Bonificacions i exempcions generals:

Les bonificacions i exempcions de caràcter general que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:

Bonificació del 50 % de l’import de la taxa oficial i preus públics:
1. Per als membres de família nombrosa de categoria general.
2. Per als membres de famílies monoparentals.

Bonificació del 50% de l’import dels preus públics només (A1, A2 i C1)

 1. Persones a qui l’administració pública concedeixi una beca d’estudis (han d’abonar el 100% en el moment de la matricula i demanar el retorn de 50% quan s’hagi notificat la concessió de la beca)
 2. L’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics que es matrícula d’una segona llengua estrangera en una EOI, diferent de la llengua estrangera obligatòria del currículum dels estudis que cursa.
 3. L’alumnat que es matriculi en una segona llengua en la mateixa o una altra EOI.
 4. L’alumnat que es matriculi en una nova llengua estrangera després d’haver cursat 5è (intermedi B2) el curs immediatament anterior.

Exempció del 100% del pagament de la taxa oficial i preus públics:

1. Per als membres de família nombrosa de categoria especial.
2. Per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills).
3. Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33% (i els seus cònjuges i els seus fills).
4. Infants o adolescents en acolliment familiar

       Exempció del 100% del pagament de preus públics només (A1, A2, C1)

 1. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 2. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mí­nima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania.
 3. Ser aturat de llarga durada que percep un subsidi equivalent a les rendes del punt anterior.
 4. Els infants i adolescents en acolliment familiar
 5. Les persones víctimes de violència de gènere.
 6. Menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’organ equivalent d’altres comunitats autònomes)

Exempcions específiques:

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 1.  L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat  o premi extraordinari de batxillerat.
 2. L’alumnat guanyador del Premi Extraordinari dels Ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o Dansa, per un sol cop, a triar entre la matrícula en A1, A2 C1 o C2.

Devolució de taxes o preus públics


Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial amb sol·licitud de retorn de taxes o preus públics quan la renúncia es produeixin fins al 5 d’octubre de 2020 (sense retorn de taxes fins al 30 de novembre de 2020).
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de l’EOI quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2020.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model Sol·licitud devolució taxes“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà  l’entrada i el revisarà , a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà  presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères