Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Preinscripció

11/07/2019

La preinscripció de 1r a C1, unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, es fa per via telemàtica al setembre a https://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/. En cas de no disposar d’internet, aquestes preinscripcions es podran fer de manera presencial al centre el dia que l’escola tingui assignat per aquest fi. Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula. 

Han de fer preinscripció

 • Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
 • Alumnes d’EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que cursen o han cursat.
 • Alumnes que canvien d’EOI (en període no lectiu).
 • Alumnes que han perdut l’oficialitat, és a dir, que van deixar de ser alumnes de la llengua objecte de preinscripció.

La preinscripció a les escoles oficials d’idiomes és obligatòria en tots els casos, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola amb la mateixa llengua que s’està  cursant actualment, fins a l’últim curs del nivell avançat.

S’ha de fer una única preinscripció, a un o més idiomes. A la preinscripció es poden triar dues opcions de centre i franja horària.

En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer.

S’han de preinscriure a primer curs, les persones que NO tenen coneixements de l’idioma al qual es volen preinscriure.

Per accedir a primer curs no s’ha de fer test de nivell. Les persones que disposen d’un certificat acreditatiu de coneixements de l’idioma, l’han de presentar en el moment de fer el test.

Per accedir a un curs superior a primer,  les persones que ja tenen coneixements de l’idioma tenen dues opcions:

 • Fer la preinscripció demanant fer test de nivell.
 • Fer la preinscripció al curs demanat sense fer el  test de nivell sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, en els següents casos:
  • Haver aprovat el curs anterior en una EOI.
  • Tenir el certificat de nivell bàsic, el certificat de nivell intermedi o el certificat de cicle elemental d’EOI.
  • Tenir un dels títols acceptats per l’aplicatiu de preinscripció del Departament d’Ensenyament.

En el moment de formalitzar la matrí­cula cal presentar la documentació que acredita qualsevol d’aquestes circumstàncies.

Un cop realitzat el test de nivell, cal consultar el resultat i seleccionar un horari de classe.

Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid per al sorteig d’assignació de places.

Les escoles oficials  poden reservar places en els cursos que no s’imparteixin en altres escoles oficials properes per als alumnes afectats.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères