Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Preguntes freqüents

15/07/2015

Si ja sóc alumne oficial, tinc l’horari de l’any anterior assegurat?

Els antics alumnes tenen reserva de plaça però no se’ls garanteix un horari determinat. Es recomana per tant matricular-se el mes de juliol el dia que es té assignat.

Puc fer la preinscripció a més d’un idioma?

Sí­.

Cal estudiar per fer la prova de nivell?

No perquè no és un examen per a aprovar o suspendre i no és un prova de valor acadèmic. És simplement classificatòria del nivell que una persona té en un moment donat d’un idioma.

Si he suspès el curs tinc plaça reservada per l’any següent?

Sí­, tens plaça reservada al mateix curs com a antic alumne i cal que et matriculis en les dates indicades sempre i quan no estiguis repetint per segona vegada.

Què passa si no he fet l’examen final?

Si no t’has presentat obtindràs la qualificació de NP (No Presentat) però conservaràs la plaça pel curs següent amb la condició de ralitzar la matrícula al  juliol.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?

Cada curs només es podrà  fer com a màxim 2 vegades, sigui perquè s’ha suspès o perquè no us heu presentat. Per poder fer un curs per tercera vegada caldrà  demanar una convocatòria addicional.

Què és una convocatòria addicional?

És la tercera convocatòria per a poder fer un mateix curs. Cal sol·licitar-la a Cap d’Estudis i només es concedirà  si els arguments presentats estan suficientment justificats.

Quantes convocatòries addicionals es poden demanar?

Només una per cicle.

L’assistència a classe és obligatòria?

Sí, per tal de seguir l’avaluació continuada l’alumnat ha d’assistir al 70% de les classes com a mínim.

Puc presentar-me a l’examen si no he assistit a classe?

Sí, però t’ho jugaràs tot en una sola prova, en la qual hauràs d’obtenir com a mí­nim un 65% per aprovar, i un 70% d’expressió oral i escrita.

Si sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar per sorteig?

No. Caldrà  passar per sorteig perquè l’oficialitat d’un idioma no dóna l’oficialitat a un altre idioma.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?

Durant la primera quinzena de juliol l’escola intentarà  fer públics els horaris i els materials això­ com el calendari de matriculació del curs següent. Ho podeu consultar a la nostra web i/o als taulers d’anuncis de l’escola.

Els títols d’altres institucions es convaliden amb els de l’EOI?

No. Cap tí­tol pot substituir al Certificats de Nivell Bàsic, Intermedi o Avançat

Si estic matriculat/-da en una EOI com alumne/-a oficial, puc presentarme per lliure per obtenir algun dels 2 certificats del mateix idioma?

No. La matrí­cula oficial és incompatible amb la matrí­cula lliure del mateix idioma.

És possible accedir a 4rt o 5é a través del test de nivell?

Sí, sempre i quan es faci el test de nivell corresponent a 4rt i 5é¨.

Si sóc alumne/-a oficial i el curs següent no em vull matricular perdrà l’oficialitat?

Sí­.

A quants idiomes diferents es pot matricular un mateix alumne?

Segons el Reglament de Règim Intern de l’EOI de Figueres, només es permetrè  la matriculació a un màxim de dos idiomes en un mateix any.

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrí­cula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només els alumnes de l’any acadèmic immediatament anterior tenen prioritat de matrí­cula i plaça garantida. La persona que està  un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà  de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Quantes renúncies amb reserva de plaça es poden presentar durant els 5 cursos?

Es poden presentar un màxim de 2 renúncies amb reserva de plaça durant els 5 cursos.

Els cursos de l’EOI Figueres donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (mí­nim 130 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable) de les EOIs. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Com es pot accedir a un lloc de treball a l’EOI Figueres?

Per treballar com a professor/a interí/na o substitut/a en una Escola Oficial d’Idiomes us heu d’inscriure en unes llistes que obren els Serveis Territorials de Girona del Departament d’Ensenyament. Per entrar a formar part del cos de professorat agregat s’ha d’obtenir una plaça mitjançant un concurs-oposició que convoca l’administració i del qual es pot obtenir informació als mateixos SSTT. L’EOI no té cap possibilitat de contractar personal, ho fa el Departament d’Ensenyament per les vies esmentades. Això no obstant, podeu adreçar-vos a la Direcció del centre si voleu optar a impartir cursos no reglats, com poden ser d’estiu o monogràfics. En qualsevol dels casos, és imprescindible tenir una titulació universitària superior.

Si encara tens dubtes, envia’ns la teva pregunta clicant aquí

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères