Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Matrí­cula

15/07/2018

Antic alumnat: la matriculació dels alumnes té lloc durant el mes de juliol i dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. Per matricular-se d’un curs, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior. Els antics alumnes podran accedir al programa de matrícula a aquest enllaç a les dates previstes.

Nou alumnat: la preinscripció i la matriculació dels nous alumnes té lloc durant el mes de setembre i dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. Per matricular-se d’un curs, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior o haver-lo superat per test de nivell.

Podeu consultar el calendari de preinscripcions i matrícula a aquest enllaç.

No està  permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a cada convocatòria de matrí­cula oficial.

L’alumne oficial dels curs immediatament anterior d’un idioma té prioritat per tornar-se a matricular d’aquest idioma. Un cop vençut el termini de prioritat (juliol), les vacants entren en el sorteig de places.

Un alumne oficial no es pot matricular com a alumne lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.

Els alumnes oficials es consideren automàticament matriculats a les proves de certificació de cada nivell en el moment de fer efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

Documentació a enviar per fer la matrí­cula

Antics alumnes

 • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger. (només en cas de caducitat)
 • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
 • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.

Nous alumnes

 • Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat, un cop acabada la preinscripció, es farà  un sorteig durant el mes de setembre. Un cop fet el sorteig, el centre publicarà  el resultat del test de nivell i el resultat del sorteig de places. La matrí­cula es farà online.
 • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger.
 • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
 • Papereta de notes o certificat de l’últim curs aprovat a l’EOI de procedència (només alumnat amb trasllat
 • d’expedient).
 • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de quina és la primera llengua estrangera que s’estudia.
 • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t, 5é o C1.

Matriculació a més d’un idioma

L’EOI de Figueres només permetrà  la matriculació a un màxim de dos idiomes en un mateix any.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères