Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Avaluació

15/07/2015

L’assistència regular a classe és obligatòria per un bon aprofitament del curs.

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat oficial serà  contínua i sistemàtica.

En cas d’absències superiors al 30 % del temps lectiu, l’alumne/a no podrà  ser avaluat de forma contí­nua i només podrà  ser avaluat segons el resultat obtingut en una única prova final, en la que haurà  d’aprovar per força tant l’expressió oral com l’expressió escrita.

Cada professor/a té , així­ com el Director, el Secretari i la Cap d’Estudis del centre, una hora d’atenció a l’alumnat.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères