Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Taxes

09/06/2020

D’acord amb el que estableix la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, les taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya i les taxes per expedició de tí­tols acadèmics i professionals queden establertes de la manera següent:

Alumnat oficial

Feu clic aquí per obrir el document amb les taxes.

Atenció: al curs 2020-2021, no s’aplicarà el recàrrec per als repetidors del curs 2019-2020.

Expedició de títol acadèmic: 74,95 euros

Per consultar la informació oficial del departament d’ensenyament, cliqueu a l’enllaç corresponent:

nivells bàsic (primer i segon) i C1

– nivells B1 i B2 

A les taxes d’alumnat oficial cal afegir 30€ d’aportació voluntària de l’alumnat per a poder gaudir de totes les activitats complementàries que l’escola ofereix, com poden ser xerrades, obres de teatre, grups de conversa, servei de préstec de la biblioteca, clubs de lectura, carpeta i carnet escolar amb els avantatges i descomptes corresponents que aquest ofereix.

Alumnat lliure

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi (B1) : 75,35 euros.

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B2 : 92,85 euros.

Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1: 100 euros.

Expedició de títol acadèmic: 74,95 euros.

Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 euros

Bonificacions i exempcions generals:

Les bonificacions i exempcions de caràcter general que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:

Bonificació del 50 % de l’import de la taxa oficial:
1. Per als membres de família nombrosa de categoria general.
2. Per als membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament de la taxa oficial i lliure:

1. Per als membres de família nombrosa de categoria especial.
2. Per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills).
3. Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
4. Infants o adolescents en acolliment familiar

Exempcions específiques:

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

1. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
2. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mí­nima d’inserció o la renda activa d’inserció.
3. Les persones víctimes de violència de gènere.
4. L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
5. L’alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
6. L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat  o premi extraordinari de batxillerat (resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula).
7. menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’organ equivalent d’altres comunitats autònomes)

En els casos dels apartats 4) i 5), els alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import de la matrícula que els correspongui quan es matriculin i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà  el 100% de l’import de l’import pagat.

Exempcions professorat:

Queden exclosos del pagament de la taxa oficial l’alumnat que sigui:

1. Professorat dels cursos extensius d’anglès (PIA) de l’any anterior que ha superat el curs i que continua dins d’aquest programa o que s’incorpori a a aquest programa al curs  com a nou alumnat.
2. Professorat matriculat en els cursos extensius d’anglès (PIA) l’any anterior que hagi superat el curs i que es canvia a un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.
3. Professorat que obté una reserva de plaça, dels idiomes Alemany o Francès.
4. Professorat matriculat dins la reserva de places els cursos anteriors, dels idiomes Alemany o Francès, que ha superat un curs i que continua en un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.* Excepcions: No gaudirà  de matrícula gratuïta el professorat que va participar en els cursos extensius d’anglès en anys anteriors a l’últim curs i que s’incorpora a aquests cursos en el mateix nivell que estava.

Devolució de taxes o preus públics


Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial amb sol·licitud de retorn de taxes o preus públics quan la renúncia es produeixin fins a l’4 d’octubre de 2019 (sense retorn de taxes fins al 29 de novembre de 2019).
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2018.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model Sol·licitud devolució taxes“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà  l’entrada i el revisarà , a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà  presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères