Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Renúncies i devolució de taxes

11/07/2019

L’alumnat oficial podrà  presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matrí­cula. Aquesta renúncia no suposarà  el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret de retorn de cap taxa.

Termini de sol·licitud: fins el 29 de novembre de l’any en curs (horari de secretaria).

Amb posterioritat al termini de renúncia que s’estableix si un alumne oficial abandona, el curs computarà a l’efecte de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/da” en la qualificació final. D’aquestes renúncies, l’alumne en pot fer només una per curs.

L’anul·lació de convocatòria suposa la pèrdua del dret d’assistir a classe, i la de l’import de la matrí­cula.

Els models de sol·licitud es poden trobar a Secretaria i al final d’aquest document.
Cal justificar l’anul·lació i presentar la documentació a Secretaria, si s’escau.

Qualsevol persona que tingui obert un expedient acadèmic en una EOI i que no hagi obtingut algun dels certificats en un idioma, podrà  sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un o més dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, dins del mateix nivell. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. Aquesta renúncia computarà  a efectes de repetició.
Les renúncies considerades en els apartats anteriors es faran constar en l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna.

Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar  en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 4 d’octubre 2019
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Descàrrega del model.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères