Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Pla d’estudis

21/06/2015

La LOE estableix l’ordenació i el currí­culum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

El pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

  • Nivell Bàsic: 1r i 2n curs
  • Nivell Intermedi: 3r curs
  • Nivell Avançat: 4t i 5è curs

A la nostra escola, com en d’altres de Catalunya, també s’imparteixen cursos oficials d’anglès i francès corresponents al nivell C1 (posterior al nivell avançat) del MERC (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües)

Cada curs té una durada mí­nima de 130 hores i màxima de 150 hores.

Els tres primers cursos d’anglès també es poden cursar en règim oficial a través de l’IOC Idiomes (Institut Obert de Catalunya)

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents Àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres Àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d’idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

  • Cursos en la lí­nia de les directrius del Consell d’Europa
  • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita
  • Professors especialistes i titulats

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h. Divendres: 9h-14h.

Informació d'intères

Disseny Dani Bertran