Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Matrí­cula

15/07/2015

La matriculació dels alumnes té lloc durant el mes de setembre i dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. Per matricular-se d’un curs, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior o haver-lo superat per test de nivell.

No està  permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a cada convocatòria de matrí­cula oficial.

L’alumne oficial dels curs immediatament anterior d’un idioma té prioritat per tornar-se a matricular d’aquest idioma al mes de juliol, o al setembre si ho ha sol·licitat al centre. Un cop vençut el termini de prioritat, les vacants entren en el sorteig de places.

Un alumne oficial no es pot matricular com a alumne lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic.

Els alumnes oficials es consideren automàticament matriculats a les proves de certificació de cada nivell en el moment de fer efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

Documentació a presentar per fer la matrí­cula

Antics alumnes

 • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger. (només en cas de caducitat)
 • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
 • Papereta de notes o certificat de l’últim curs aprovat a l’EOI.
 • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.

Nous alumnes

 • Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat es farà  un sorteig durant el mes de setembre. Un cop fet el sorteig, el centre publicarà  el resultat del test de nivell i el resultat del sorteig de places. La matrí­cula serà  presencial i es farà  els dies publicats al calendari de preinscripció i matrí­cula del mes de setembre.
 • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger.
 • Resguard de preinscripció.
 • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
 • Papereta de notes o certificat de l’últim curs aprovat a l’EOI de procedència (només alumnat amb trasllat
 • d’expedient).
 • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de quina és la primera llengua estrangera que s’estudia.
 • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.
 • Documentació acreditativa del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t o 5é.

Matriculació a més d’un idioma

L’EOI de Figueres només permetrà  la matriculació a un màxim de dos idiomes en un mateix any.

Horari atenció públic

De dilluns a dijous de 14h a 20h, els divendres de 9h a 14h

Informació d'intères

Blogs

Disseny Dani Bertran