Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Idiomes i horaris 2019-2020

18/09/2019

Els cursos que es duen a terme a l’EOI de Figueres tenen una durada aproximada de 130 hores ( 56 sessions) repartides en dues sessions setmanals de 2.15 hores, de setembre a maig.

Les dues opcions setmanals són:

Grups A: dilluns i dimecres
Grups B: dimarts i dijous

ATENCIÓ: Enguany les franges horàries en què oferim cursos a l’EOI de Figueres són de 16:00h a 18:15h i de 18:30h a 20:45h.

Consulteu els horaris

Assistència i avaluació

L’assistència és obligatòria i l’avaluació es fa de forma continuada al llarg del curs. Per tal de poder ser avaluats de forma continuada, cal que l’alumnat assisteixi almenys a un 70% de les sessions de classe i que, a més, realitzi les tasques proposades pel professorat durant el curs. En cas que un alumne no pugui ser avaluat per avaluació contí­nua per incompliment de qualsevol dels dos motius esmentats, l’alumne tindrà  dret a realitzar una prova final. Per superar aquesta prova, també caldrà  una qualificació equivalent al 65% total, però a més del 70% en l’expressió escrita i l’expressió oral.

Cursos semi-presencials

  • francès: un segon  a les 18.30 (dilluns) , un tercer a les 18.30 (dimarts)
  • anglès: un tercer a les 18.30 (dimarts), un quart a les 18.30 (dimarts)

Que és? En un curs semi presencial, només 1 sessió (2 hores) de les 2 previstes és presencial. L’alumnat realitza la segona sessió a distància, en l’horari que més li convigui.

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères