Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Beques de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per la matrícula o la taxa dels certificats oficials

11/04/2018

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) atorgarà  ajuts per als
estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l’acreditació de terceres
llengües.

Els estudiants es poden acollir en una d’aquestes tres modalitats d’ajuts:

—Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova d’acreditació als estudiants que
hagin començat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, s’hagin
presentat a la prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), les proves
pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i
comprensió i expressió escrites) o les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de
Catalunya durant el curs que prevegi la convocatòria, i les hagin superat amb un nivell de coneixements de B2,
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
—Modalitat B: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit el nivell A2 o
B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que prevegi la convocatòria, certificats per les
universitats catalanes, les escoles oficials d’idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per als
estudiants que hagin començat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i
no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2).
—Modalitat C: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català durant el curs que prevegi
la convocatòria, que permetin assolir els nivells A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, certificats per
les universitats catalanes, les EOI o l’IOC, als estudiants que hagin començat per primera vegada estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2), i que
tinguin concedida una beca general o Equitat dels cursos que prevegi la convocatòria.

Podeu consultar la resolució i els detalls referents a aquest ajut aquí: Beques estudiants universitaris

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères

Disseny Dani Bertran